ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

25/03/2020

Back to the list