ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ผู้ผ่านการสอบเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง เสมียน

25/03/2020




Back to the list