ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศมาตรการการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับคนไทย

27/03/2020

ญี่ปุ่นออกมาตรการการเข้าเมืองต่อชาวไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้

1. ระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว 15 วันสำหรับคนไทย

2. ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้ก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีวีซ่าประเภทเข้าได้หลายครั้ง และมีเอกสาร Re-Entry จะได้รับการยกเว้นให้สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

3. ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น  

ดังปรากฏตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่แนบมาพร้อมนี้Tags:   VISA

Back to the list