ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่พำนักในญี่ปุ่นและผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังญี่ปุ่น

01/04/2020Tags:   COVID-19

Back to the list