ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันโรค

02/04/2020
Back to the list