ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องขอความร่วมมือชาวไทยในญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลายจังหวัด

07/04/2020Tags:   COVID-19

Back to the list