ประกาศและประชาสัมพันธ์


ด่วนมาก !! สำนักงานการบินพลเรือนประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

15/04/2020

 ด่วนมาก !!


สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

และสืบเนื่องจากมาตรการดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทยได้ในขณะนี้ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้ดำเนินการได้แล้วต่อไป

https://www.caat.or.th/th/archives/49587?fbclid=IwAR3SQKQSN8pYI5t0hcLGjdjXTzt3JgG73IFBzLrQESxkdnwaRlqLOTwmJTE

Back to the list