ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

27/04/2020

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ขอให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการจัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” เป็นกรณีพิเศษในช่วงการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยได้ประสานงานกับสายการบิน All Nippon Airways การบินไทย และ Japan Airlines จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” ได้ 6 เที่ยวบิน โดยมีคนไทยในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับไทยได้แล้วกว่า 199 คนแล้ว นั้น  


โดยที่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะมีการขยายช่วงห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปในเดือนพฤษภาคมอีกหรือไม่ กอปรกับยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากแสดงความจำนงจะเดินทางกลับไทยในโอกาสแรก 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบิน All Nippon Airways และ Japan Airlines จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” ขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 จำนวน 200 ที่นั่ง ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน 
ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2S6zTJu  ภายในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. 

และเมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอให้ผู้ที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ส่งหน้าหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยเขียนหัวข้อว่า 9 MAY flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มี-วันเดินทางในตั๋ว เช่น “9 MAY flight-KOMTHAI JAIDEE-NH847-5 APR” ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ) สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัตรโดยสารขอให้ระบุในแบบสอบถามเพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อให้คำแนะนำในการซื้อบัตรฯ ต่อไป  

อนึ่ง ท่านที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ยังไม่ต้องลงทะเบียนในครั้งนี้ และสำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีเที่ยวบินถัดไป จะประกาศให้ทราบต่อไป
Back to the list