ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ผู้ผ่านการสอบเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

28/04/2020
Back to the list