ประกาศและประชาสัมพันธ์


ด่วนมาก! สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

27/04/2020

ด่วนมาก!!

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.


และสืบเนื่องจากมาตรการดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินปกติได้ในขณะนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้ดำเนินการได้แล้วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน มีเที่ยวบินกลับประเทศไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขออนุมัติให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย ดังนี้

1.วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 : สายการบิน ANA/JAL (200 ที่นั่ง) ขอให้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ลงทะเบียน ตาม รายละเอียดใน Faceboook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

2. วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 : สายการบินไทย TG 643 (20 ที่นั่ง) ขอให้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ ติดต่อสำรองที่นั่งทางเว็บไซต์การบินไทยโดยตรง หรือ Tokyo City Office โทร. 0570 064 015


อนึ่ง สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

ทั้งนี้ หากได้รับอนุม้ติให้จัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยในโอกาสต่อไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.caat.or.th/th/archives/49757         
Back to the list