ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

30/04/2020
Back to the list