ประกาศและประชาสัมพันธ์


คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

03/05/2020

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร
หาคำตอบได้ที่นี่ ✈
 
1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยฯ กับสถานทูตฯแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กลับประเทศไทย เป็นเพราะอะไร?

ตอบ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านโดยหลายคนได้เลื่อนตั๋วมาหลายครั้งแล้ว และเราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งคนไทยที่จะต้องการเดินทางกลับไทย ให้ได้กลับบ้านเกิดทุกคน

 • ประเด็นสำคัญประการหนึ่งก็คือ มีคนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวนมาก สถานทูต/สถานกงสุลของไทยทั่วโลกต่างพยายามช่วยเหลือให้คนไทยเดินทางกลับได้เร็วที่สุด แต่รัฐบาลจำเป็นต้องจำกัดการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งที่ผ่านมาจำกัดที่วันละประมาณ 200 คน จำนวนคนไทยจากญี่ปุ่นที่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในแต่ละครั้งจึงเป็นไปตามการพิจารณาจัดสรรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

 • ด้วยเหตุนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับไทยในแต่ละเที่ยวบินตามลำดับความฉุกเฉินและความจำเป็นเร่งด่วน โดยพิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนอย่างรอบคอบ เช่น เด็กและเยาวชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ transit ในสนามบินเป็นเวลาหลายคืน ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ เยาวชน นักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว เป็นต้น และได้ทยอยจัดให้คนไทยในญี่ปุ่นเดินทางกลับไทยตามโควต้าที่ได้รับจัดสรร ซึ่งที่ผ่านมาในเดือนเมษายนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจัดสรรโควต้าใน 5 เที่ยวบิน ส่งคนไทยกลับได้แล้ว 181 คน และจะได้รับโควต้าอีกในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2563 จำนวน 230 คน รวมเป็น 411 คน


2. อยากกลับไทยต้องทำอย่างไร จะเปิดลงทะเบียนใหม่เมื่อใด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

ตอบ: ขณะนี้ ยังมีผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ตกค้างอยู่ในญี่ปุ่นอีกหลายร้อยคน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ มิได้นิ่งนอนใจ และกำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสายการบินที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อขอรับโควต้าคนไทยจากญี่ปุ่นที่จะสามารถเดินทางกลับไทยได้ เพื่อทยอยส่งคนไทยกลับบ้านให้ได้โดยเร็วที่สุด

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งข่าวสารความคืบหน้ากรณีที่สามารถจัดเที่ยวบินให้คนไทยเดินทางกลับไทยได้อีกทางเว็บไซต์และเฟสบุคของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งการเปิดรับลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อเดินทางกลับไทยอีกเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างสม่ำเสมอ

 • อนึ่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือให้พิจารณาชะลอการเดินทางออกไปก่อน


 3. สามารถเดินทางกลับไทยโดยสายการบินไทย (TG)All Nippon Airways (ANA) และ Japan Airlines (JAL) ได้เท่านั้นหรือ ผู้ที่มีตั๋วของสายการบินอื่น ๆ จะทำอย่างไร? 
ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าตั๋วเองหรือไม่?

ตอบ: 
3.1) เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศระงับการให้เที่ยวบินพาณิชย์จากต่างประเทศบินเข้าไทย (ล่าสุดถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563) ทำให้สายการบินต่าง ๆ ไม่สามารถทำการบินเที่ยวบินปกติเข้าไทยได้ การจัดเที่ยวบินให้คนไทยเดินทางกลับไทยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพท. กำหนดไว้ คือ เป็นเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานกับสายการบินต่าง ๆ ที่พร้อมจัดเที่ยวบินลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้  สายการบินต่างก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต่าง ๆ กัน บางสายการบินหยุดทำการบินโดยสิ้นเชิง ทำให้ที่ผ่านมามีเพียง ANA และJAL รวมทั้งสายการบินไทย ที่สามารถจัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยได้
 • อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับมีตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ มากมายจึงได้ติดต่อสายการบินต่างๆ นอกเหนือจาก 3 สายการบินข้างต้น โดยเฉพาะสายการบิน LCC เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับคนไทยในการเดินทางกลับไทย โดยอาจเป็นเที่ยวบินที่ทำการบินเพื่อขนส่งสินค้าเป็นหลัก แต่สามารถรับผู้โดยสารได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

3.2) ในการเดินทางจากต่างประเทศกลับเมืองไทย ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเองตามราคาของสายการบินนั้น ๆ ในเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามปรึกษาหาทางออกกับสายการบินต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องค่าบัตรโดยสารของคนไทย ในกรณีของ ANA และ JAL 
ผู้ที่มีตั๋วเดิมอยู่แล้ว สามารถใช้ตั๋วเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีของสายการบินอื่นๆ อาจต้องจ่ายค่าเปลี่ยนตั๋วเพิ่มเพียงบางส่วน หรือซื้อตั๋วใหม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน แต่โดยรวมแล้ว 
ค่าตั๋วในปัจจุบันจะราคาสูงกว่าปกติมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสายการบินรับผู้โดยสารได้น้อยลง และสายการบินมีมาตรการให้ผู้โดยสารนั่งห่างกันบนเครื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 

 4. ขั้นตอนเตรียมตัวในการเดินทางและเมื่อกลับถึงประเทศไทยจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

ตอบ: 
ขั้นตอนที่ 1: เมื่อได้รับการติดต่อ ยืนยันจากสถานเอกัครราชทูตฯ ว่าสามารถเดินทางได้ในเที่ยวบินใด แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานทางอีเมล์เพื่อขอให้ลงนามในใบยินยอมให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยตามเงื่อนไขของทางการไทย และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยให้ ซึ่งต้อง print out เพื่อใช้แสดงต่อสายการบินในการเช็คอิน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 2 : ผู้ที่จะเดินทางต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินทางได้ (fit to fly) โดยใบรับรองแพทย์นี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และต้องแสดงใบรับรองแพทย์ฉบับจริงนี้ในการเช็คอิน และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยด้วย

ขั้นตอนที่ 3 : ก่อนออกเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลด AOT Application และก่อนลงจากเครื่องบิน จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ต.8 (ดังแนบในไฟล์ดาวน์โหลด) ให้เรียบร้อย ซึ่งจะลดเวลาในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และกระบวนการตรวจคัดกรองอาการของผู้โดยสาร (Entry Screening) ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และออกจากท่าอากาศยานได้เร็วขึ้นและในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ขอให้แยกสัมภาระของแต่ละคนไว้คนละกระเป๋า เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการคัดแยก

** เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดไว้ให้ **


5. เป็นนักท่องเที่ยว ไม่มีที่พัก ขณะนี้ เงินใกล้จะหมดแล้ว ควรทำอย่างไร?

ตอบ: สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อน เร่งด่วน ฉุกเฉิน ขอให้ติดต่อที่ Hotline สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับคำแนะนำเป็นรายกรณี ที่หมายเลข 090-4435-7812 หรืออีเมล์ rtetokyo2020.3@gmail.com


6. วีซ่าใกล้หมดแล้ว จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ: สำหรับผู้ที่ถือวีซ่า/สถานะพำนักประเภทต่าง ๆ รวมถึงสถานะพำนักระยะสั้น (ท่องเที่ยว 15 วัน) ที่กำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 นั้น
ทางการญี่ปุ่นได้อนุโลมขยายช่วงเวลาที่จะต้องยื่นขอต่ออายุวีซ่า/สถานะการพำนัก หลังจากวันหมดอายุที่ระบุไว้ เป็นเวลา 3 เดือน

 • ภายหลัง 3 เดือน ท่านสามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่พำนักเพื่อยื่น
คำร้องขอต่ออายุวีซ่าโดยขอให้เตรียมเอกสารไปยื่น ดังนี้
i. หนังสือเดินทางที่มีอายุ
ii. บัตรโดยสารเครื่องบินที่ระบุวันกลับใหม่ (พิจารณาจองตั๋วกลับกับบริษัทท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น)
iii. เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน (หรือจดหมายรับรองการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรอเดินทางกลับจากบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในญี่ปุ่น พร้อมเอกสารประจำตัวของบุคคลนั้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบขับขี่ญี่ปุ่น)
iv. เอกสารรับรองที่พักระหว่างรอเดินทางกลับประเทศไทย เช่นเอกสารการจองที่พัก (หรือจดหมายรับรองจากบุคคลที่มีถิ่นพำนักอยู่ในญี่ปุ่นพร้อมเอกสารประจำตัวของบุคคลนั้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบขับขี่ญี่ปุ่น)
v. เอกสารระบุเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ (เช่นบัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกยกเลิก หรือจดหมายอธิบายเหตุผล)
vi. ค่าธรรมเนียม
vii. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้ถิ่นที่พักได้ที่

• รายละเอียดเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษ) http://www.moj.go.jp/content/001316300.pdf
(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
Back to the list