ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

04/05/2020
Back to the list