ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขยายเวลาขอให้ชะลอการรับบริการด้านกงสุล

06/05/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขยายเวลาขอให้ชะลอการรับบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

Back to the list