ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2563

11/05/2020

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการจัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” เป็นกรณีพิเศษในช่วงการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยได้ประสานงานกับสายการบินไทย All Nippon Airways และ Japan Airlines จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” ได้ 10 เที่ยวบิน โดยมีคนไทยในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับกว่า 460 คนแล้ว นั้น
โดยที่ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะมีการขยายช่วงห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปในเดือนมิถุนายนอีกหรือไม่ กอปรกับยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากแสดงความจำนงจะเดินทางกลับไทยในโอกาสแรก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆ จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย”  ดังนี้ 

1. All Nippon Airways และ Japan Airlines ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 120 ที่นั่ง 
2. สายการบินไทย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 30 ที่นั่ง
3. สายการบิน Nok Scoot ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จำนวน 50 ที่นั่ง
ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางในวันดังกล่าวลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้ 
https://forms.gle/TUuxtFJekCW8jpm58   ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. 

ทั้งนี้ 
- ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว  ขอให้ลงทะเบียนโดยอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)  
ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร แต่ประสงค์จะเดินทางในเที่ยวบินนี้ ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนมิถุนายนของสายการบิน JAL โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ต่อไป

- ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยสายการบินไทย  สามารถจองบัตรโดยสารโดยตรงทางเว็บไซต์ของการบินไทย และส่งสำเนาหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ rtetokyo2020.3@gmail.com 

- ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยสายการบิน Nok Scoot  เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วและได้รับการจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินนี้  สายการบิน Nok Scoot จะติดต่อท่านโดยตรงในเรื่องการซื้อบัตรโดยสาร  สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารของ Nok Scoot อยู่ สามารถทำการขอคืนเงินเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

เมื่อท่านได้บัตรโดยสารแล้ว ขอให้ส่งหน้าหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาที่ 
Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที
โดยเขียนหัวข้อว่า 
25 MAY flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มี-วันเดินทางในตั๋ว เช่น
“25 MAY flight-KONTHAI JAIDEE-TG643-25 MAY”

อนึ่ง โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจัดสรรในการนำคนไทยกลับในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ตามหลักมนุษยธรรมและกรณีเร่งด่วนก่อน  สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้  เมื่อมีเที่ยวบินถัดไป จะประกาศให้ทราบต่อไป

Back to the list