ประกาศและประชาสัมพันธ์


ด่วนมาก!! สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.

17/05/2020

ด่วนมาก!!
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศขยายช่วงเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ต่อไปจนถึงเวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ของ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

และสืบเนื่องจากมาตรการดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการทั่วไปได้ โดยจะดำเนินการเฉพาะกรณีเป็นผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยในเดือนมิถุนายนต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเปิดลงทะเบียนสำหรับเที่ยวบินดังกล่าว โปรดติดตามประกาศทางเว็บไซต์และ facebook ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ

อนึ่ง สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

รายละเอียด : https://www.caat.or.th/th/archives/50431


Tags:   COVID-19

Back to the list