ประกาศและประชาสัมพันธ์


Best wishes from Thailand to Japan

23/05/2020

ประเทศไทยขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่น เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน


คนไทยเชื่อว่า การมอบ “ปลาตะเพียนสาน” เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัย ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทยขอให้ชาวญี่ปุ่นเข้มแข็ง ผ่านการมอบปลาตะเพียน เราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน


ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเข้มแข็ง สามารถอยู่ในแหล่งน้ำชนิดต่าง ๆ และจะโตเต็มวัยในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่ต้นข้าวเต็มรวงพร้อมเก็บเกี่ยว คนไทยจึงเชื่อว่า ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี และจะแขวนพวงปลาตะเพียนสานไว้เหนือเปลนอนของเด็ก เสมือนเป็นการอวยพรให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและบริบูรณ์อีกด้วย#BestWishes 

#BetterTogether 

#PlaTaPian 

#ปลาตะเพียน 
Back to the list