ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2563

27/05/2020

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ขอให้คนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการจัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” เป็นกรณีพิเศษในช่วงการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยได้ประสานงานกับสายการบินไทย All Nippon Airways Japan Airlines และ Nok Scoot จัด “เที่ยวบินพิเศษรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” โดยจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. จะมีคนไทยในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับไทยได้แล้วกว่า 782 คนแล้ว นั้น
โดยที่การห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ขยายต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน กอปรกับยังมีคนไทยในญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมากที่ได้ลงทะเบียนแสดงความจำนงจะเดินทางกลับไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วแต่ยังตกค้างอยู่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆ จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” โดยเที่ยวบินถัดไป คือ

- วันที่ 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 120 ที่นั่งโดยสายการบิน Japan Airlines
- วันที่ 16 มิถุนายน 2563 (จำนวนที่นั่งรอยืนยัน) โดยสายการบิน All Nippon Airways
- วันที่ 23 มิถุนายน 2563 (จำนวนที่นั่งรอยืนยัน) โดยสายการบิน Japan Airlines

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางกลับ ปทท. ในวัน 9 , 16 และ 23 มิถุนายน 2563 และผู้ที่มีแผนจะเดินทางภายในเดือนมิถุนายน ลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้


ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00 น.

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับในวันที่ 9 , 16 และ 23 มิถุนายน 2563

- ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ANA หรือ JAL อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ขอให้ลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทาง (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)

- ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร แต่ประสงค์จะเดินทางในเที่ยวบินในวันเหล่านี้ ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนกรกฎาคม/สิงหาคมของกับสายการบิน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันที่ท่านลงทะเบียนต่อไป

- เมื่อท่านได้บัตรโดยสารแล้ว ขอให้ส่งหน้าหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาที่

Email : rtetokyo2020.3@gmail.com

โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า
“วันที่ประสงค์เดินทาง JUNE flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มีตั๋ว-วันเดินทางในตั๋ว”

เช่น
“09 JUNE flight-KONTHAI JAIDEE-JL031-01JULY”

อนึ่ง โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจัดสรรในการนำคนไทยกลับในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัดสถานเอกอัครราชทูตฯ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ตามหลักมุนษยธรรมและกรณีเร่งด่วนก่อน สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีเที่ยวบินถัดไป จะประกาศให้ทราบต่อไป
Back to the list