ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

29/06/2020

***ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างขอเที่ยวบินเพิ่มเติม หากมีเปิดใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง***

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เปิดให้คนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน โดยจัดเที่ยวบินในเดือนกรกฎาคมจำนวน 4 เที่ยวบินในวันที่ 7, 15, 22, และ 29 กรกฎาคม 2563  โดยมีโควต้ารวม 600 ที่นั่ง ปรากฏว่ามีผู้แจ้งความประสงค์ฯ เป็นจำนวนมาก  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มโควต้าเป็น 750 ที่นั่ง  ซึ่งขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งอีเมล์ยืนยันต่อทุกท่านที่ได้เดินทางในเที่ยวบินวันที่ 15 และ 22 กรกฎาคมแล้ว ขอให้ตรวจสอบอีเมล์ทั้งใน Inbox และใน Junkmail  // และสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเที่ยวบินวันที่ 29 กรกฎาคม โดยหากท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งปฏิเสธ  ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม)  


อย่างไรก็ตาม โดยที่จำนวนโควต้าที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเที่ยวบินเพิ่มในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH 847 


ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้

ลงทะเบียน

 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 หรือเมื่อที่นั่งเต็ม


และขอให้ดำเนินการ ดังนี้  

1. ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนสิงหาคม/กันยายนกับสายการบิน ANA สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารของ ANA อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ (ภายหลังจากลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)) 


2. ส่งเอกสารดังนี้

2.1) หนังสือเดินทาง 

2.2) บัตรโดยสาร

2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี)

2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน

(ลิงค์ใบยินยอมรับการกักตัว)

 
ใบยินยอมรับการกักตัว

มาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com
โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า


“วันที่ประสงค์เดินทาง JULY flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มีตั๋ว-วันเดินทางในตั๋ว”


เช่น “31 JULY flight-KONTHAI JAIDEE-NH847-01AUG”

สำหรับผู้ที่จะเดินทางในเที่ยวบินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอให้ส่งบัตรโดยสารเครื่องบินมาภายในโอกาสแรก ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น) 

และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการและส่งใบรับรองบินให้ท่านภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  


อนึ่ง โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจัดสรรในการนำคนไทยกลับในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ตามหลักมนุษยธรรมและกรณีเร่งด่วนก่อน สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีเที่ยวบินถัดไป จะประกาศให้ทราบต่อไป


***ก่อนวันเดินทาง 14 วัน ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ***ในการ check-in กับสายการบิน ต้องแสดงหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และใบรับรองแพทย์ Fit to fly  ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ***ขอให้ดาวน์โหลด AOT Application และกรอกใบ ต.8 ให้พร้อมก่อนเดินทาง *** ผู้เดินทางเป็นครอบครัวขอให้จัดกระเป๋าเดินทางแยกจากกัน เพื่อความสะดวกในการแยกห้องกักตัว ***
Back to the list