ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณน้ำใจชาวญี่ปุ่นสำหรับช้างไทย

03/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงไม่เพียงต่อมนุษยชาติเท่านั้น แต่สัตว์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ก็ส่งผลให้ช้างในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร สืบเนื่องจากการที่ประเทศต่าง ๆ จำกัดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน และทำให้ปางช้างและควาญช้างในไทย ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อนำไปซื้ออาหารเลี้ยงช้าง ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังประสบภัยแล้งที่ทำให้พืชอาหารช้างราคาสูงขึ้น และแหล่งพืชตามธรรมชาติที่เป็นอาหารช้างขาดแคลน


รัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาอาหารเลี้ยงช้างไม่เพียงพอ และมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาช้างขาดแคลนอาหาร กรมปศุสัตว์ของไทยจึงได้สนับสนุนหญ้าแห้ง หญ้าสด และท่อนพันธุ์หญ้าแก่ปางช้างต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาช้างไทยขาดแคลนอาหารชั่วคราว และยังได้รักษาช้างป่วยที่ปางช้างไม่มีเงินที่จะรักษาด้วย ขณะเดียวกัน ผู้เลี้ยงช้างในไทยที่ได้รับความเดือดร้อนยังสามารถขอรับเสบียงอาหารสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เช่นกัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจำนวนช้างและปางช้างที่ขาดแคลนอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับทราบว่า ชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกห่วงใยสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของช้างไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19ซึ่งชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่ง อย่างเช่น Ms. KURIBAYASHI Ayukoและ Ms. WADA Hirokoได้ขอความอนุเคราะห์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยส่งเงินบริจาคให้กับมูลนิธิช้างหลายแห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีองค์กรเอกชนของญี่ปุ่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือช้างไทยเช่นกัน เช่นบริษัท Freewill Inc. ซึ่งได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือช้างไทย Save the Elephants, Save the Soul of Thailand เพื่อระดมทุนช่วยเหลือช้าง 2 ระยะและได้นำเงินไปบริจาคให้แก่สมาคมสหพันธ์ช้างไทยเรียบร้อยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอขอบคุณประชาชนชาวญี่ปุ่นและองค์กรต่าง ๆ ของญี่ปุ่นสำหรับน้ำใจและ ไมตรีจิตในการช่วยเหลือช้างไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น  และแม้แต่ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ ช้างไทยก็ยังมีบทบาทช่วยกระชับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ด้วยการเป็นสื่อกลางที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกประทับใจในความเอื้อเฟื้อและโอบอ้อมอารีของชาวญี่ปุ่น 

********************


Back to the list