ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

17/08/2020

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ขอให้คนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประสานงานกับสายการบิน จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย”เป็นกรณีพิเศษในช่วงการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นั้น สำหรับเที่ยวบินของวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งหนังสือรับรองให้ทุกท่านที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว (โปรดตรวจสอบทั้งใน inbox และใน junk mail ของอีเมล์) โดยจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ชาวไทยในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้กว่า 3,200 คน

โดยที่ยังมีชาวไทยในญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมากที่มีเหตุจำเป็นและมีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆ จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” โดยเที่ยวบินถัดไป คือ

- วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 (110 ที่) โดยสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH 847
- วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่ JL 031
- วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH 847
- วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่ JL 031
- วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (200 ที่) โดยสายการบิน All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH 847


ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้

ลงทะเบียนกลับไทย


(**ชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกับคนไทย ขอให้ลงทะเบียนในลิงค์เดียวกันนี้ด้วย โดยดูรายละเอียดที่ท้ายประกาศนี้ และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนพฤศจิกายน กับสายการบิน JAL หรือ ANA (ตามเที่ยวบินพิเศษที่ต้องการไป) สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารของ JAL หรือ ANA อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ (ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับสายการบินเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ))

2. ส่งเอกสารดังนี้
2.1) หนังสือเดินทาง
2.2) บัตรโดยสาร
2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี)
2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน

ลิงค์ใบยินยอมรับการกักตัวมาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า

“วันที่ประสงค์เดินทาง SEPTEMBER flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)”
เช่น “9 SEP flight-KONTHAI JAIDEE”


หมายเหตุ - การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อลงทะเบียนในลิงค์และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์


- โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจัดสรรในการนำคนไทยกลับในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรให้ผู้ส่งเอกสารมาครบถ้วน โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและกรณีเร่งด่วนก่อน สำหรับท่านที่ยังไม่มีความเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีเที่ยวบินถัดไป จะประกาศให้ทราบต่อไป


สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่เป็นประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน ขอให้ลงทะเบียนในลิงค์ข้างต้นด้วย https://forms.gle/uUaLbfDRiS5if1Re9

(ชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่ไม่ได้เดินทางพร้อมคนไทย ขอให้ดูรายละเอียดการลงทะเบียนที่ http://site.thaiembassy.jp/)


ทั้งนี้ คู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่เป็นชาวต่างชาติมีเงื่อนไขและการดำเนินการเพิ่มเติมจากกรณีคนไทยดังนี้

1) ลงทะเบียนที่ (https://forms.gle/uUaLbfDRiS5if1Re9) ใน ”เหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับไทยโดยด่วน”โปรดระบุชื่อคู่สมรสและครอบครัวที่เป็นคนไทย และจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางพร้อมกัน

2) ส่งเอกสารต่อไปนี้ ไปที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า “วันที่ประสงค์เดินทาง SEP flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) –ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน” เช่น “9 SEP flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์
2.1) หนังสือเดินทาง
2.2) บัตรโดยสาร
2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hsscovid.com/
2.4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/…/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-… )
2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp)

3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

3.1) เอกสาร COE (ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกให้เมื่อได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบ)
3.2) Declaration Form ที่ผู้ร้องลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ
3.3) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly/Travel Health Certificate) ซึ่งได้รับการออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
3.4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งยืนยันว่า ปลอดเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
3.5) แบบฟอร์ม ต. 8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ที่ AOT Airports Application


**************************

タイ人の配偶者/家族である外国籍の方で、そのタイ人配偶者/家族と共に同じ便でタイへ渡航を希望している場合は、以下の1~3の手順と必要書類をご確認の上、申請を行って下さい。
(タイ人の配偶者/家族である外国籍の方で、そのタイ人配偶者/家族とは同時に渡航されない場合は、http://site.thaiembassy.jp/ から【タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便】をご確認下さい。)
タイ人の配偶者/家族を持つ外国籍の者の入国必要条件と手続きは以下の通りです。

1. 以下のリンクから情報を登録して下さい。
https://forms.gle/uUaLbfDRiS5if1Re9
(記入項目内の「緊急でタイへ渡航/帰国する理由」「เหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับไทยโดยด่วน」に必ずタイ国籍の配偶者又は家族の氏名と、同時渡航されるご家族の人数を明記して下さい。)

2. 上記リンクにて必要情報登録後、2.1~2.6の必要書類をrtetokyo2020.3@gmail.comまでお送り下さい。メールを送る際、メールの件名には以下の情報を明記して下さい。
※必要書類を送る際に使用したメールアドレスに対し、大使館はタイ入国の際に必要となる入国許可証(COE)をメールにてお送り致します。
件名:【搭乗を希望している日付―ローマ字表記の氏名―タイへ一緒に渡航されるタイ国籍の配偶者氏名又は家族の氏名】

例 : “9 SEP flight-SUKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE”

2.1 パスポートの顔写真ページ
2.2 航空券
2.3 タイ国内においての14日間隔離施設 (Alternative State Quarantine – ASQ*) の予約確認書。隔離施設に関しての詳細な情報は、http://hsscovid.com/ からご確認下さい。
2.4 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。(海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを明確に記載してあることが必要)
2.5 記入し署名済みの申告書 (Declaration Form) (http://site.thaiembassy.jp/…/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-… )からダウンロードできます。
2.6 ビザ又は有効期限のある 再入国許可証
(ビザ申請が必要な方は、vabo.thaiembassy.jp からご予約下さい。ビザ申請必要書類は、大使館ホームページよりご確認下さい。)

3. 渡航日当日、外国籍の搭乗者は以下の必要書類を空港のチェックインカウンター、又タイ入国管理局にて提示が必要です。
3.1 大使館発行の入国許可証(COE)
※入国許可証は上記2.1~2.6まで必要書類が揃っている方にメールでお送り致します。
3.2 記入し署名済みの申告書 (Declaration Form)
3.3 渡航前72時間以内に発行された英文の診断書で、健康上問題がなく渡航が可能な旨書かれた診断書 (Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificate)
3.4 渡航前72時間以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書
3.5 記入済みのT.8 form(T.8 formはタイ空港公社(AOT)の携帯アプリhttps://aot-app.kdlab.ai にてオンライン登録もできます。新型コロナウイルス感染拡大により、全ての渡航者はタイ入国時にT.8 formを記入しなければなりません。

Back to the list