ประกาศและประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศภาค 2/2563

25/09/2020

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศภาค 2/2563 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในประเทศญี่ปุ่นได้ 2 ศูนย์สอบดังนี้
-สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
-สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
สำหรับศูนย์สอบอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพฯประเทศไทยทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร. 0-2310 8196-7, 0-2310 8664-5
E-mail: oasc@ru.ac.th
Facebook: www.facebook.com/ru.oasc
Back to the list