ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายประเภทคนไทยที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

29/09/2020

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติจากหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวมถึงชาวไทย ยกเว้นกลุ่มนักท่องเที่ยว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ขยายกลุ่ม “Residence Track” ที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ จากเดิมที่มีเพียงกลุ่มนักธุรกิจ ให้รวมถึง นักเรียน ผู้ได้รับการตรวจลงตราสถานะติดตามครอบครัว และอื่น ๆ ด้วย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
2. ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าข่าย คือ กลุ่มที่ญี่ปุ่นเริ่มใช้ “Residence Track” ด้วยแล้ว หรือกำลังจะเริ่มใช้ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา ไต้หวัน มาเลเซีย เมียนมา ลาว สิงคโปร์ บรูไนฯ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับอีก 7 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง มาเก๊า และมองโกเลีย
3. ทางการญี่ปุ่นจะค่อย ๆ อนุญาตให้กลุ่มข้างต้นเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าจะปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เช่น ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะแสดงผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นลบก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น จะปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว และจะไม่ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในช่วง 14 วันแรกที่เดินทางถึงญี่ปุ่น เป็นต้น
4. การอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นข้างต้นเป็นการเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental relaxation) โดยจะพิจารณาตามศักยภาพการตรวจ PCR ที่ท่าอากาศยานของญี่ปุ่น โดยจะเริ่มผ่อนปรนจากท่าอากาศยานที่มีความพร้อมก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังแนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
                                                                                                                                                            เอกอัครราชทูต  




Back to the list