ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล (บัตรประจำตัวประชาชน)

01/10/2020
Back to the list