ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล (บัตรประจำตัวประชาชน)

07/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล (บัตรประจำตัวประชาชน)
Back to the list