ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องผู้ผ่านการสอบเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำบัตรประชาชน ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

12/10/2020
Back to the list