ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นลดระดับคำเตือนการเดินทางไปประเทศไทยเป็นระดับที่ 2 และผู้ที่พำนักระยะยาวในญี่ปุ่นและเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจ สามารถกลับเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน

06/11/2020

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 31/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง ญี่ปุ่นขยายประเภทคนไทยที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ นั้น

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถอนประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่น และลดระดับคำเตือนการเดินทางเป็นระดับที่ 2 (งดการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนและไม่จำเป็น) และจะยกเว้นให้ชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจ สามารถเดินทางกลับเข้า ญี่ปุ่น โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถอน8 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจออกจากรายชื่อประเทศที่ห้ามเดินทางเข้า ญี่ปุ่น ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนฯ จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม และลดระดับคำเตือนการเดินทางเป็นระดับที่ 2 (งดการเดินทางที่ไม่เร่งด่วนและไม่จำเป็น) จากเดิมระดับ 3 (งดการเดินทาง) มีรายละเอียด ดังนี้

     1) ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจากประเทศ/เขตเศรษฐกิจข้างต้นไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR ที่เป็นลบก่อนการเดินทาง ไม่ต้องตรวจPCR เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น แต่จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นและห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะในช่วงดังกล่าว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่พำนักอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น (ดูข้อ 2)) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนด

     2) ผู้ที่พำนักระยะยาวในญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางไปต่างประเทศระยะสั้นและเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นภายในเวลาน้อยกว่า 7 วัน สามารถขอรับการตรวจ PCR เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นได้หากไม่ต้องการกักตัว 14 วัน แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่ยังห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะในช่วง14 วันหลังจากที่เดินทางถึงญี่ปุ่น

     3) ญี่ปุ่นยังคงระงับวีซ่าและมาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศ/เขตเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า นักท่องเที่ยวของไทยที่ก่อนหน้านี้ได้รับการยกเว้นวีซ่า 15 วัน และมาตรการยกเว้นวีซ่าประเภทอื่น ๆ ยังไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้รายละเอียดตามตารางจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่แนบมาพร้อมนี้

2. รัฐบาลญี่ปุ่นจะยกเว้นให้ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในญี่ปุ่น(residents) ที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจ สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดยจำกัดช่วงเวลาการเดินทางไปต่างประเทศไม่เกิน 7 วัน และในช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ใช้มาตรการป้องกัน การติดเชื้ออย่างเต็มที่ นอกจากนี้ จะต้องมีบริษัท/องค์กรรับผิดชอบการเดินทางดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และยืนยันว่า ผู้เดินทางจะดำเนินการตามมาตรการกักกัน ได้แก่ ต้องตรวจ PCR และมีผลเป็นลบ ไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะและบันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในช่วง 14 วันหลังจากที่เดินทางถึง พร้อมแจ้งแผนการเดินทางในญี่ปุ่นในช่วงดังกล่าว


ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
เอกอัครราชทูต
Back to the list