ประกาศและประชาสัมพันธ์


คำแนะนำการให้บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

01/11/2020

คำแนะนำการให้บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ
สถานทูตฯ เปิดไหม ? ทำพาสปอร์ต ทำหนังสือเดินทาง ทำอย่างไร ? กลับไทยต้องทำอะไรบ้าง ?......หาคำตอบได้ที่นี!!.....
** สถานะข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ **

1. ถาม: สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดทำการหรือไม่?
ตอบ: สถานเอกอัครราชทูตฯเปิดให้บริการด้านกงสุลตามปกติ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการอย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูตฯขอให้ผู้ประสงค์จะรับบริการนัดหมายล่วงหน้าทุกกรณีเพื่อป้องกันการแออัดและลดระยะเวลาการรอคิวภายในห้องรับเรื่อง และขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายกงสุลในช่วงการระบาดของโควิด-19ได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/news/consular/9431/


2. ถาม: ขอรับบริการนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร(แจ้งเกิด ตาย สมรส ย้ายที่อยู่ ฯลฯ) ต้องทำอย่างไร
ตอบ: ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่ https://forms.gle/rgX2WmsS7C6C3no36 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/


3. ถาม: ต้องการทำบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไร?
ตอบ: ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอทำบัตรประชาชนล่วงหน้า ได้ที https://docs.google.com/.../1FAIpQLScjTBLHZErm.../viewform
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้นัดหมายคิวบัตรประชาชนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน


4. ถาม: ขอรับรองเอกสาร (นินโช) ต้องทำอย่างไร?
ตอบ: ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอรับรองเอกสาร (นินโช) ได้ที่ http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/


5. ถาม: ต้องการทำหนังสือเดินทาง ต้องทำอย่างไร?
ตอบ:ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า ได้ที่ https://forms.gle/TNnzyWGKQGw8ZY5s6
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้นัดหมายคิวหนังสือเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
หมายเหตุ: เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ขอรับทำหนังสือเดินทางที่มีจำนวนมาก ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขยายระยะเวลาในการให้บริการการทำหนังสือเดินทาง โดยผู้ประสงค์ขอรับบริการสามารถนัดหมายล่วงหน้าตามรายละเอียดที่กล่าวถึงข้างต้น


6. ถาม: คนไทยต้องการเดินทางกลับประเทศไทย ต้องทำอย่างไร?
ตอบ:ในช่วงสถานการณ์จำกัดการเดินทางเข้าประเทศจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางต้องลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางกลับประเทศไทยและดำเนินการตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศเที่ยวบินของเดือนถัดไปในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

7. ถาม: ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน แต่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว และไม่สามารถลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางได้ทัน ควรทำอย่างไร?
ตอบ: กรุณาแจ้งข้อมูลนี้แก่เจ้าหน้าที่ในอีเมล์ที่จะลงทะเบียนกลับไทย ตามข้อ 6. และเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการดำเนินการต่อไป


8. ถาม: คนญี่ปุ่นต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องทำอย่างไร?
ตอบ: ขณะนี้ คนญี่ปุ่นบางกลุ่มอาทิ นักธุรกิจ ผู้ที่มีครอบครัวเป็นคนไทย ผู้ที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้ว ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนการเดินทางกลับไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ที่
ภาษาญี่ปุ่น http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/

ตรวจสอบข้อมูลบริการกงสุลเพิ่มเติมได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/news/consular/

**คำแนะนำวิธีการส่งอีเมล์ (สำหรับผู้ใช้งาน gmail)**
โทรศัพท์แอนดรอยด์ https://support.google.com/mail/answer/2819488...
โทรศัพท์ไอโฟน https://support.google.com/mail/answer/2819488...
Back to the list