ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

16/11/2020

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**

*สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารหรือกำหนดวันเดินทางหลังจากเดือนธันวาคม 2563
ขอให้ติดตามประกาศเที่ยวบินของเดือนมกราคม 2564
ซึ่งจะมีกำหนดประกาศในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563

บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย เดือนปลายเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2563 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร
ปลายเดือนพฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่าง ๆ ให้จัด เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย ได้แก่

1. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1

2. เที่ยวบินวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สายการบิน
JAL เที่ยวบิน JL031
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html
(จำหน่ายบัตรโดยสารถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน)

3. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 สายการบินไทย เที่ยวบิน
TG643
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1

4. เที่ยวบินวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk
(จำหน่ายบัตรโดยสารถึงวันที่ 2 ธันวาคม)

5. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) 
https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1

6. เที่ยวบินวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html
(จำหน่ายบัตรโดยสารถึงวันที่ 11 ธันวาคม)

7. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(เริ่มจำหน่ายวันที่ 1 ธันวาคม)
https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec2

8. เที่ยวบินวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk

9. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(เริ่มจำหน่ายวันที่
1 ธันวาคมhttps://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec2


สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทางข้างต้น
หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015

เมื่อท่านสามารถซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ตรงกับกำหนดวันเดินทางแล้ว โปรดลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

* สำหรับผู้ที่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทางขอให้เมลมาแจ้งที่ rtetokyo2020.3@gmail.com เพื่อนัดวันทำเอกสารสำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำเอกสารเดินทาง
(CI.)
http://site.thaiembassy.jp/th/news/consular/4229/


2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย  (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 8 วัน)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก)

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือก Alternative State Quarantine (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ) (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วันทำการ ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว ก็จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และดาวน์โหลดเอกสาร Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงก่อนเช็คอินกับสายการบินพร้อมใบรับรองแพทย์ fit to fly รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง (https://coethailand.mfa.go.th/images/THCOERegistrationGuideFinal04112020.pdf)

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง (https://youtu.be/E2BYPNrpVuc)


3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in วันเดินทาง

3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง
3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.3
ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ขอให้ทางสถานพยาบาลออกโดยตัวพิมพ์ (ไม่เขียนด้วยลายมือทั้งแผ่น (แบบกรอกในฟอร์มใช้ได้)/ต้องมีตราประทับของสถานพยาบาลและให้ลงวันเวลาที่ตรวจด้วย เมื่อได้แล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องขอใบรับรองแพทย์ด้วยเช่นตัวสะกดชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง) ก่อนออกจากสถานพยาบาล โดยต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน
3.5 ใบ ต.8 (โหลดได้ตาม link ต่อไปนี้)
https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view?usp=sharing

3.6 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก
Alternative State Quarantine (ถ้ามี)

ข้อแนะนำ
- ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา
14 วัน 
- การเตรียมใบรับรอง
Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ

ตัวอย่างใบรับรอง
fit to fly  https://drive.google.com/file/d/1rJ-5yxUTsq_XBIWtHSDi9UkOSFMbl0OX/view?usp=sharing

สามารถนำใบนี้ปรึกษากับสถานพยาบาลเพื่อให้กรอกลงฟอร์มนี้ ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

กรณีมีข้อสอบถาม ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com  โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น
3 DEC TG643 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาเพื่อระบุตัวตน
สำหรับกรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ
COE มาแจ้งยกเลิกทางอีเมลด้วย


4. สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสและครอบครัวของคนไทยที่เป็นประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน

ขอให้สำรองบัตรโดยสารตามวันที่จะบินพร้อมคู่สมรสและครอบครัวคนไทย และ ขอให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวกันที่คลิก https://coethailand.mfa.go.th/

โดยเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

1) หนังสือเดินทาง
2) บัตรโดยสาร
3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (
Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hsscovid.com/
4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
5) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp)

ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

1) เอกสาร COE
2) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly/Travel Health Certificate) ซึ่งได้รับการออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ฉบับจริง)
3) ใบรับรองแพทย์ซึ่งยืนยันว่า ปลอดเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ฉบับจริง)
4) แบบฟอร์ม ต. 8 ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ที่ AOT Airports Application
5) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน

(日本語)

タイ王国帰国のための入国許可証(COE)申請方法

 

タイ国籍の方で202012月にタイへの帰国を希望されている方は、タイへの入国を許可されている下記航空会社から特別便の日付の航空券を購入することができます。詳細は以下の通りです。

 

1.航空券購入

在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。

1.    20201126日(水)タイ国際航空 TG643 便

https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1

2.    2020122日(水) 日本航空 JL31 便

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html 
(締切日11月27日(金)まで)

3.    2020123日(木) タイ国際航空 TG643 便

https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1

4.    2020129日(水) 全日空 NH847 便

https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk 
(締切日12月2日(水)まで)

5.    20201210日(木)タイ国際航空 TG643 便

https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1

6.    20201216日(水)日本航空 JL31 便

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html 
(締切日12月11日(金)まで)

7.    20201217日(木)タイ国際航空 TG643 便 (12月1日午前10時より受付開始)

https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec2

8.    20201223日(水) 全日空 NH847 便

https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk

9.    20201224日(木)タイ国際航空 TG643 便  (12月1日午前10時より受付開始)

https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec2

 

各航空会社のホームページから直接航空券を購入することができます。

既に航空券をお持ちの方は、各航空会社にお問合せ下さい。

※日付の振替ができない場合は、新たに購入して頂く必要があります。

タイ国際航空問合せ先 0570-064-015

 

2.COE(渡航許可書)を申請する

https://coethailand.mfa.go.th/

3.タイ国籍の配偶者もしくは、家族をお持ちの外国籍の方で、ご家族と一緒にタイへの渡航をご希望される方

外国籍の方でタイ国籍配偶者もしくは、家族と一緒に渡航される日付の航空券をご準備の上、下記サイトから登録手続きを行って下さい。

https://coethailand.mfa.go.th/

パスポートの顔写真ページ
航空券
タイ国内においての14日間隔離施設(Alternative State Quarantine - ASQ*)の予約確認書。隔離施設に関しての詳細な情報は、http://hsscovid.com/  からご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む 10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。(海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを明確に記載してあることが必要)

ビザ又は有効期限のある 再入国許可証
(ビザ申請が必要な方は、
vabo.thaiembassy.jp  からご予約下さい。ビザ申請必要書類は、大使館ホームページよりご確認下さい。)
⑥ 申告書(Declaration Form)
 click http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/New%20Folder/New%20Folder/[DF]%20Non-Thai%20%202020.doc

 渡航日当日、外国籍の搭乗者は以下の必要書類を空港のチェックインカウンター、又タイ入国管理局にて提示が必要です。

 大使館発行の入国許可証(COE)
※入国許可証は上記 2.1
2.6 まで必要書類が揃っている方にメールでお送り致します。

2 渡航前72時間以内に発行された英文の診断書で、健康上問題がなく渡航が可能な旨書かれた診断書 (Fit to Fly or Fit to Travel Health Certificate
3 渡航前 72 時間以内に発行された英文の RT-PCR 検査による新型コロナウイルス非感染証明書。
4 記入済みの T.8 formT.8 form はタイ空港公社(AOT)の携帯アプリhttps://aot-app.kdlab.ai  にてオンライン登録もできます。新型コロナウイルス感染拡大により、全ての渡航者はタイ入国時に T.8 form を記入しなければなりません。
5 タイ国内においての 14 日間隔離施設(Alternative State Quarantine - ASQ*) の予約確認書。
6 記入済みの申告書(Declaration Form)
 click http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/New%20Folder/New%20Folder/[DF]%20Non-Thai%20%202020.doc
Back to the list