ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ผู้ผ่านการสอบเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

24/11/2020


Back to the list