ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

09/12/2020

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**

บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ และดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร

1.1 เดือนมกราคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่าง ๆ ให้จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน ดังนี้

(1) เที่ยวบินวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(ภาษาญี่ปุ่น) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

(2) เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

 (3) เที่ยวบินวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847
(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)
(เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 14.00 น.)

 (4) เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

 (5) เที่ยวบินวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031
(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(ภาษาญี่ปุ่น) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

(6) เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

 (7) เที่ยวบินวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847
(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)
(เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 14.00 น.)

สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทางข้างต้น


- หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสารการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015

- สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน

เมื่อท่านได้ซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารให้ตรงกับกำหนดวันเดินทางข้างต้นแล้ว กรุณาลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

1.2 ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศในข้อ 1.1 แล้ว ท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น ๆ (Semi-Commercial) ได้ โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย และอัพโหลดบัตรโดยสารพร้อมใบจองโรงแรมทางเลือกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนในข้อ 2 ด้านล่าง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ http://www.hsscovid.com/

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง ขอให้อีเมลแจ้งที่ rtetokyo2020.3@gmail.com เพื่อนัดวันทำหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง
โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำ C.I. ที่ link นี้ : http://site.thaiembassy.jp/th/news/consular/4229/


2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (Certificate of Entry หรือ COE)
(โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก)

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและ
อัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือ ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วันทำการ ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง พร้อมใบรับรองแพทย์ fit to fly รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

ดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง https://image.mfa.go.th/mfa/0/umufy3EgqL/Instuction_for_registration.pdf

ดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง https://www.youtube.com/watch?v=FTo6djGAO-4

2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application ThailandPlus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้


3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in วันเดินทาง

3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง

3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

3.3 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ขอให้ทางสถานพยาบาลออกโดยตัวพิมพ์ (ไม่เขียนด้วยลายมือทั้งแผ่น/ สามารถใช้แบบกรอกในฟอร์มได้/ ต้องมีตราประทับของสถานพยาบาลและให้ลงวันเวลาที่ตรวจด้วย) โดยต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เมื่อได้แล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ด้วย เช่น ตัวสะกดชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย

3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน
3.5 ใบ ต.8 (โหลดได้ตาม link ต่อไปนี้)
3.6 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี)

ข้อแนะนำ
- ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน
- การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ

ตัวอย่างใบรับรอง fit to fly

 สามารถนำใบนี้ปรึกษากับสถานพยาบาลเพื่อให้กรอกลงฟอร์มนี้ ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้เก็บใบเสร็จรับเงินค่าใบตรวจสุขภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย
- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้ของแต่ละบุคคล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

- กรณีมีข้อสอบถาม ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมล ดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น 7 JAN TG643 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาเพื่อระบุตัวตน
- กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ COE มาแจ้งยกเลิกทางอีเมลด้วย


4. สำหรับชาวต่างชาติ ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง

http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/

***********************************************

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยหลังเดือนมกราคม 2564 ขอให้ติดตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับเที่ยวบินเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และวิธีการดำเนินการ ซึ่งมีกำหนดจะประกาศในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม 2564

タイ王国帰国のための入国許可証(COE)申請方法

タイ国籍の方で2021年1月にタイへの帰国を希望されている方は、タイへの入国を許可されている下記航空会社から特別便の日付の航空券を購入することができます。詳細は以下の通りです。

1.航空券購入

在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。

1. 2021年1月6日(水) 日本航空 JL31便

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html

(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

2. 2021年1月7日(木) タイ国際航空 TG643便

(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

3. 2021年1月13日(水) 全日空 NH847便

(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

4. 2021年1月14日(木)タイ国際航空 TG643便

(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

5. 2021年1月20日(水)日本航空 JL31便

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html

(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

6. 2021年1月21日(木)タイ国際航空 TG643便

(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

7. 2021年1月27日(水) 全日空 NH847便(締切日12月16日(水)まで)

(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

既に航空券をお持ちの方は、上記日程への振替手続きのため各航空会社に直接お問合せ下さい。

※日付の振替ができない場合は、新たに購入して頂く必要があります。

タイ国際航空の航空券をお持ちの方で振替手続きが必要な方は、タイ国際航空問合せ先 0570-064-015 までお問合せ下さい。

日本航空、又は全日空の航空券を既にお持ちの方は、上記の各航空会社URLから振替手続きに関する情報をご確認下さい。また、上記日程の航空券購入、もしくは航空券振替手続きが終りましたら、大使館発行の渡航許可書(COE)申請のため、下記2番の登録手続きを行って下さい。


2.渡航許可書(COE)を申請する

https://coethailand.mfa.go.th/


3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類

3.1 パスポート原本

3.2 大使館発行の渡航許可書(COE)

3.3 英文診断書原本 (チェックイン時に発行から72時間以内であること。健康上問題がなく、海外への渡航可能と記した英文診断書(Fit to Fly Health Certificate))

注意1 手書きの診断書不可。パソコンで打ちだしたもの。

注意2 発行日の記載と医療機関の公印が必須。

注意3 発行後、診断書内の名前スペル、生年月日、パスポート番号が正しいかご確認下さい。

注意4 診断書の領収書も渡航時にご持参ください。

※英文診断書の例文が必要な方は、下記の英文診断書例文をご参照下さい。

3.4 航空券

3.5 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。)

3.6 ASQホテル予約確認書(Alternative State Quarantine)(ある場合)
Back to the list