ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

14/01/2021

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมใน 7 จังหวัด ได้แก่ โอซากา เกียวโต เฮียวโกะ โทชิกิ ไอจิ กิฟุ และฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทางการญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนดำเนินมาตรการหลักเช่นเดียวกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 4 จังหวัดก่อนหน้านี้ (โตเกียว ไซตามะ คานากาวะ และชิบะ) ดังนี้

1. ไม่ออกจากบ้านภายหลัง 20.00 น. หากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน ไม่เดินทางข้ามจังหวัด หลีกเลี่ยงการกินเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มใหญ่ และเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

2. ขอความร่วมมือร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการภายใน 20.00 น. และจำหน่ายสุราได้ระหว่างเวลา 11.00-19.00 น.

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/event ต่าง ๆ ไม่เกิน 5,000 คน หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของความสามารถจุคนของสถานที่จัดงาน โดยห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

4. ส่งเสริมการทำงานจากบ้านเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด เหลื่อมวันและเวลาการทำงาน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปทำงาน เป็นต้น

5. เพิ่มความเข้มงวดในการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยยกเลิกการเดินทาง ภายใต้ Business Track และ Residence Track ที่ญี่ปุ่นมีกับทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวม 11 แห่ง ซึ่งรวมถึง Residence Track กับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน พบเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ (เช่น
สหราชอาณาจักร และบราซิล) ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้เดินทางจากประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีความตกลง Business Track และ Residence Track ข้างต้น ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่นี้ก็ตาม มีรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และตามที่ปรากฏในคำแปลมาตรการฯ อย่างไม่เป็นทางการ
ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (เอกสารแนบ) ดังนี้

- ยกเลิกมาตรการ Business Track และ Residence Track ที่ญี่ปุ่นมีกับทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวมทั้ง Residence Track กับประเทศไทย มีผลตั้งแต่ 14 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่
13 มกราคม 2564) โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะระงับการออกวีซ่าให้กับกลุ่มนี้ไปก่อน
- สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่าภายใต้กลุ่ม Business Track และ Residence Track ก่อนหน้านี้ จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น. (คืนวันที่ 20 มกราคม 2564) โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่มีการเดินทางไปสหราชอาณาจักรหรือแอฟริกาใต้ ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ในกรณีที่ผู้ที่เดินทางภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแสดงผลตรวจ PCR เป็นลบที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ ทางการญี่ปุ่นจะขอให้กักตัวที่สถานกักกันที่หัวหน้าศูนย์กักตัวกำหนดไว้ และตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งในวันที่ 3
หากผลตรวจเป็นลบ จะขอให้ติดตั้ง application เพื่อตรวจสอบการมีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ และบันทึกข้อมูลสถานที่ที่ได้เดินทางไป และให้กักตัวต่อที่บ้านพักได้จนครบ 14 วัน หลังจากที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น
- ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในญี่ปุ่น (มีเอกสาร Stay Permit) ยังสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ แต่ต้องกักตัวที่บ้านพัก 14 วัน และต้องยื่นผลตรวจ PCR เป็นลบที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
เดินทางเข้าญี่ปุ่น และจะต้องรับการตรวจเชื้ออีกครั้งเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานที่ญี่ปุ่น
- รัฐบาลญี่ปุ่นจะมีบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่กักตัวที่บ้านพัก 14 วัน โดยหากเป็นชาวญี่ปุ่นจะถูกประกาศชื่อ และหากเป็นชาวต่างชาติจะถูกยกเลิก Stay Permit และถูกเนรเทศกลับประเทศต้นทาง
ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 
(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์) 
เอกอัครราชทูตBack to the list