ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

09/02/2021

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยCertificate of Entry (COE)**
บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่างๆและดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร
1.1 เดือนมีนาคม 2564สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆให้จัด“เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย“โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินดังนี้

1. เที่ยวบินวันพุธที่ 3มีนาคม2564สายการบิน JALเที่ยวบิน JL031(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(ภาษาญี่ปุ่น) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

  2. เที่ยวบินวันพุธที่ 10มีนาคม2564สายการบิน ANAเที่ยวบิน NH847(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk

  3. เที่ยวบินวันพุธที่ 17มีนาคม2564สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031 (link ซื้อบัตรโดยสาร)
(ภาษาญี่ปุ่น)  https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

  4. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 18มีนาคม2564สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

  5. เที่ยวบินวันอาทิตย์ที่ 21มีนาคม2564สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 (link ซื้อบัตรโดยสาร)
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

  6. เที่ยวบินวันพุธที่ 24มีนาคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์)
(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

  7. เที่ยวบินวันพุธที่ 31มีนาคม 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 (link ซื้อบัตรโดยสาร)
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้วขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทางข้างต้น
- หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทยติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015
- สำหรับสายการบินJAL และANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน

เมื่อท่านสามารถซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ตรงกับกำหนดวันเดินทางแล้ว โปรดลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป


1.2 ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศในข้อ 1.1 แล้วท่านยังสามารถเลือกเดินทางโดยเที่ยวบินอื่นๆ (Semi-Commercial) ได้โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายและอัพโหลดบัตรโดยสารพร้อมใบจองโรงแรมทางเลือกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนในข้อ 2 ด้านล่างเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ http://www.hsscovid.com/
สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารแล้วแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทางขอให้อีเมลแจ้งความประสงค์ที่ rtetokyo2020.3@gmail.com เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดวันทำหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือC.I.) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อนโดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิมพร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางโปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำ C.I. ที่ link นี้ : http://site.thaiembassy.jp/th/news/consular/4229/

2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย
(โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก)
2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสารรวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)
หมายเหตุ:หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่
2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้วจะออกหนังสือรับรองซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะและคลิกดาวน์โหลดไฟล์Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสารซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการcheck-in ขึ้นเครื่องพร้อมใบรับรองแพทย์fit to fly รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)

2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลดApplication ThailandPlusได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัวและสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

3.เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อCheck in วันเดินทาง

3.1หนังสือเดินทางฉบับจริง
3.2หนังสือรับรองการเดินทาง (COE)จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.3 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงภาษาอังกฤษที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ขอให้ทางสถานพยาบาลออกโดยตัวพิมพ์ (ไม่เขียนด้วยลายมือทั้งแผ่น/ สามารถใช้แบบกรอกในฟอร์มได้/ ต้องมีตราประทับของสถานพยาบาลและให้ลงวันเวลาที่ตรวจด้วย) โดยต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเมื่อได้แล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ด้วยเช่นตัวสะกดชื่อวันเดือนปีเกิดหมายเลขหนังสือเดินทางทั้งนี้แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย
3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน
3.5 ใบ ต.8 (โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้)
https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view
3.6 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี)

หมายเหตุ หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจCOVID-19 แบบPCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมมิเช่นนั้นท่านอาจถูกสายการบินนั้นๆปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้

ข้อแนะนำ
- ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันภายหลังเดินทางถึงประเทศไทยนอกจากนี้หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้นโปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
http://moicovid.com/map.html

- การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ

ตัวอย่างใบรับรองfit to fly
https://drive.google.com/file/d/1bynsIpW2X-X9hmRxAVM9jLl6Y2fYUida/view
สามารถนำใบนี้ปรึกษากับสถานพยาบาลเพื่อให้กรอกลงฟอร์มนี้ประทับตราของสถานพยาบาลและใช้ประกอบการเดินทางได้หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และขอแนะนำให้เก็บใบเสร็จรับเงินค่าใบตรวจสุขภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย

- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัวขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

กรณีมีข้อสอบถาม
ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น
4 FEB TG643 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 3 วัน) 
ขอให้แจ้งยกเลิกทางอีเมล rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้

ยกเลิกการเดินทาง - เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ

เช่น ยกเลิกการเดินทาง 4 FEB TG643 - KONTHAI JAIDEE
พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและ COE แนบมาทางอีเมลด้วย


4. สำหรับชาวต่างชาติขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง
http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยหลังเดือนมีนาคม2564 ขอให้ติดตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯเกี่ยวกับเที่ยวบินเดือนเมษายน2564 และวิธีการดำเนินการซึ่งมีกำหนดจะประกาศในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม2564タイ王国帰国のための入国許可証(COE)申請方法

タイ国籍の方で2021年3月にタイへの帰国を希望されている方は、タイへの入国を許可されている下記航空会社から特別便の日付の航空券を購入することができます。詳細は以下の通りです。

  1.航空券購入
在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。
1. 2021年3月3日(水)日本航空 JL031便
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

  2. 2021年3月10日(水)全日空 NH847便
(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

  3. 2021年3月17日(水)日本航空 JL031便
(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

  4. 2021年3月18日(木)タイ国際航空 TG643便
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

  5. 2021年3月21日(日)タイ国際航空 TG643便
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

  6. 2021年3月24日(水)全日空 NH847便
(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

  7. 2021年3月31日(水)タイ国際航空 TG643便
(https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page)

  既に航空券をお持ちの方は、上記日程への振替手続きのため各航空会社に直接お問合せ下さい。

  ※日付の振替ができない場合は、新たに購入して頂く必要があります。
タイ国際航空の航空券をお持ちの方で振替手続きが必要な方は、タイ国際航空問合せ先 0570-064-015 までお問合せ下さい。

日本航空、又は全日空の航空券を既にお持ちの方は、上記の各航空会社URLから振替手続きに関する情報をご確認下さい。また、上記日程の航空券購入、もしくは航空券振替手続きが終りましたら、大使館発行の渡航許可書(COE)申請のため、下記2番の登録手続きを行って下さい。

2.渡航許可書(COE)を申請する
https://coethailand.mfa.go.th/

3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類
3.1 パスポート原本
3.2 大使館発行の渡航許可書(COE)
3.3 英文診断書原本(チェックイン時に発行から72時間以内であること。健康上問題がなく、海外への渡航可能と記した英文診断書 (Fit to Fly Health Certificate) )
注意1 手書きの診断書不可。パソコンで打ちだしたもの。
注意2 発行日の記載と医療機関の公印が必須。
注意3 発行後、診断書内の名前スペル、生年月日、パスポート番号が正しいかご確認下さい。
注意4 診断書の領収書も渡航時にご持参ください。
※英文診断書の例文が必要な方は、下記の英文診断書例文をご参照下さい。
https://drive.google.com/file/d/1bynsIpW2X-X9hmRxAVM9jLl6Y2fYUida/view
3.4 航空券
3.5 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。)
3.6 ASQ ホテル予約確認書 (Alternative State Quarantine) (ある場合)
Back to the list