ข่าวกงสุล


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

23/04/2021ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

     อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๖๔ แจ้งเรื่องการให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ความแจ้งแล้ว นั้น

     เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโตและจังหวัดเฮียวโกะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการและการให้บริการด้านกงสุลตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงการสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว ดังนี้

๑. สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลตามปกติทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประสงค์จะรับบริการทุกกรณีกรุณาลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

นิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/

หนังสือเดินทาง http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/

บัตรประชาชน http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/

สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์แนบท้ายประกาศนี้

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ปรากฏในเว็บไซต์
สถานเอกอัครราชทูตฯ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/

๓. ในกรณีที่ต้องการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุล สามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น.

๔. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆดังนี้

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่รับบริการ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อโดยขอสงวนสิทธิ์
งดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสหรือมีอาการไม่ปกติอื่น ๆ หรือมีประวัติ
เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ ๑๔ วัน

- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุลโดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ให้บริการ เพื่อป้องกันความแออัดภายในพื้นที่

- โปรดใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการทำความสะอาดมือและข้อมือ และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้หรือหายใจไม่สะดวกงดการเดินทางมารับบริการ

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)

เอกอัครราชทูต
Back to the list