ข่าวกงสุล


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

21/06/2021

ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ ๙ จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียว โดยให้สิ้นสุดในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศเวลาและช่องทางการให้บริการด้านกงสุล
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลตามปกติทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประสงค์
จะรับบริการกรุณาลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าสำหรับบริการเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้
นิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร ​http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/
หนังสือเดินทาง​​ http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/
บัตรประชาชน ​​http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/
​สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ หรือมีความจำเป็น
ต้องขอรับบริการโดยมิได้ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถรับบัตรคิวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดในบัตรคิวดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ที่ผู้รับบัตรคิว
ไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. โดยข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ปรากฏในเว็บไซต์
สถานเอกอัครราชทูตฯ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/

3. ในกรณีที่ต้องการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุล สามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://site.thaiembassy.jp/th/contact/consular.php ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน สถานเอกอัครราชทูตฯจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆดังนี้
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่รับบริการ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ โดยขอสงวนสิทธิ์
งดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสหรือมีอาการไม่ปกติอื่น ๆ หรือมีประวัติ
เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ ๑๔ วัน
- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำ
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ให้บริการ เพื่อป้องกันความแออัดภายในพื้นที่
- โปรดใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการทำความสะอาดมือและข้อมือ
- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้หรือหายใจไม่สะดวกงดการเดินทางมารับบริการ

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Back to the list