ข่าวกงสุล


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

11/07/2021

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินและกึ่งฉุกเฉิน
ในพื้นที่หลายจังหวัดได้แก่ โอกินาวะ (สถานการณ์ฉุกเฉิน) คานากาวะ ชิบะ ไซตามะ และโอซากา (สถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน) ออกไปให้สิ้นสุดพร้อมกับกรุงโตเกียว ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการและการให้บริการด้านกงสุลตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงการสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว ดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลตามปกติทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประสงค์

  1. จะรับบริการทุกกรณี กรุณาลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

นิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/

หนังสือเดินทาง http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/

บัตรประชาชน http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/

สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์แนบท้ายประกาศนี้

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ปรากฏในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/10243/

3. ในกรณีที่ต้องการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุล สามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐–๑๖.๐๐ น.

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

  • สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่รับบริการ
  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อโดยขอสงวนสิทธิ์
    งดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไม่ปกติอื่น ๆ หรือมีประวัติ
    เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ ๑๔ วัน
  • ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ให้บริการ เพื่อป้องกันความแออัดภายในพื้นที่
  • โปรดใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
  • ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางมารับบริการ


จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Back to the list