ข่าวกงสุล


ประกาศยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง นาโกยา จังหวัดไอจิ

10/08/2021

โดยที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เฉพาะจุดเพิ่มเติมใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฟุคุชิมะ อิบารากิ โทจิกิ กุมมะ ชิสึโอกะ ชิกะ คุมาโมโตะ และไอจิระหว่าง วันที่ ๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจร ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่โปรดระมัดระวังรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามแนวทางท่ีรัฐบาลญี่ปุ่น ตลอดจน หน่วยงานท้องถิ่นกําหนดอย่างเคร่งครัด โดยหากท่านมีความประสงค์สามารถจองนัดหมายรับบริการกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

หนังสือเดินทาง
บัตรประจำตัวประชาชน
นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์


ขออภัยในความไม่สะดวกทุกประการและขอบพระคุณในความเข้าใจของท่านมา ณ ที่นี้
Back to the list