ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

15/10/2021

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยใน จ. โทจิกิและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนกว่า 100 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้บริการคำปรึกษาแก่แรงงานชาวไทยโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น บริการตรวจสุขภาพโดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นและการจัดการบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการความเครียดโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดการอบรมให้แก่อาสาสมัครชาวไทยในจังหวัดโทจิกิในนามเด็กไทยกรุ๊ปในเรื่องงานกงสุลเพื่อส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ ตลอดจนพบหารือกับผู้แทนจาก Tochigi International Association (TIA) ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกงสุลสัญจรใน จ. โทจิกิ มาโดยตลอด เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้ารับบริการกงสุลสัญจรโดยใช้พื้นที่ของ TIA ได้ต่อไปในอนาคตด้วย 
Back to the list