ข่าวกงสุล


การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

30/09/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวตั้งแต่วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔เป็นต้นไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศเวลาและช่องทางการให้บริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลตามปกติทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องในการรับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอเรียนแนะนำให้ผู้ร้องทุกท่านลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าสำหรับบริการเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทางและบัตรประชาชน ดังนี้

นิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/

หนังสือเดินทาง http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/

บัตรประชาชน http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยมิได้ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถรับบัตรคิวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้รับบัตรคิวจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดในบัตรคิวดังกล่าว

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. โดยข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ปรากฏในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/

๓. ในกรณีที่ต้องการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับบริการด้านกงสุล สามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://site.thaiembassy.jp/th/contact/consular.php ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

๔. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน สถานเอกอัครราชทูตฯจึงขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่รับบริการ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อโดยขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสหรือมีอาการไม่ปกติอื่น ๆ หรือมีประวัติเดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ ๑๔ วัน

- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุลโดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ให้บริการ เพื่อป้องกันความแออัดภายในพื้นที่

- โปรดใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการทำความสะอาดมือและข้อมือ

- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้หรือหายใจไม่สะดวกงดการเดินทางมารับบริการ

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)

เอกอัครราชทูต

Back to the list