ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดไอจิ

20/12/2021

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยในจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนประมาณ100 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้บริการคำปรึกษาแก่แรงงานชาวไทยโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และการจัดการบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการความเครียดโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลและเจ้าหน้าที่ได้พบหารือกับผู้แทนนักเรียนไทยและอาสาสมัครชาวไทยในจังหวัดไอจิเพื่อให้ข้อมูลในเรื่องงานกงสุลเพื่อส่งเสริมบทบาทของกลุ่มผู้แทนดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในพื้นที่ ตลอดจนพบหารือกับนาย Yasushi Morishita ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยาเกี่ยวกับภารกิจการดูแลและคุ้มครองคนไทยและการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเดินทางเข้าประเทศไทยแก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกงสุลสัญจรในจังหวัดไอจิต่อไปในอนาคตด้วย 
Back to the list