ข่าวกงสุล


การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

20/01/2022

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
แจ้งเรื่องการให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ความแจ้งแล้ว นั้น

ตามที่เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ จังหวัดคานางาวะ จังหวัดกุมมะ จังหวัดนีงาตะ จังหวัดไอจิ จังหวัดกิฟุ จังหวัดมิเอะ จังหวัดคางาวะ จังหวัดนางาซากิ จังหวัดคุมาโมโตะ และจังหวัดมิยาซากิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการและการให้บริการด้านกงสุลตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงการสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

๑. สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลตามปรกติ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

นิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/

หนังสือเดินทาง http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/

บัตรประชาชน http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถมารับบริการได้ตามวัน-เวลาที่นัดหมาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่ยังไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการรับบริการด้านกงสุล กรุณาชะลอการเข้ารับบริการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของทุกท่าน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยมิได้ลงทะเบียนออนไลน์ สามารถรับบัตรคิวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยการให้บริการจะจำกัดจำนวนไว้ ๑๐ รายต่อวัน เมื่อได้รับบัตรคิวแล้วจะสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวภายหลังได้

๒. ในกรณีที่ต้องการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการด้านกงสุล สามารถติดต่อ
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
และสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน สถานเอกอัครราชทูตฯ
จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่รับบริการ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ โดยขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ
ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไม่ปกติอื่น ๆ หรือมีประวัติเดินทางเข้ามายัง
ประเทศญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ ๑๐ วัน

- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้ามาในพื้นที่ให้บริการ เพื่อป้องกันความแออัดภายในพื้นที่

- โปรดใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ
และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางมารับบริการ

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)

เอกอัครราชทูต


Back to the list