ข่าวกงสุล


การบรรยายสรุปออนไลน์ หัวข้อ “ข้อควรรู้ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดกตามกฎหมายไทยและญี่ปุ่น” ให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น หรือ Thai Network in Japan (TNJ)ด้วยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

13/02/2022

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.30 น. เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น หรือ Thai Network in Japan (TNJ) ด้วยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดการบรรยายสรุปออนไลน์ หัวข้อ “ข้อควรรู้ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดกตามกฎหมายไทยและญี่ปุ่น” มีคนไทยในญี่ปุ่นประมาณ 70 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปจากนายโยชิทาเกะ นากาโอกะ นักกฎหมาย และนางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารประกอบการบรรยายสรุปดังแนบ 


ข้อควรรู้ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดกตามกฎหมายไทย1ข้อควรรู้ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินและมรดกตามกฎหมายไทย2

Back to the list