ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

20/06/2022

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดโทจิกิและพื้นที่ใกล้เคียงณศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทย มีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 150 คนโดยกลุ่ม DekThai Group ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดโทจิกิ ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ได้มาร่วมให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่คนไทยในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการความเครียดโดยนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์และอดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ในโอกาสนี้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าพบนาย SHINOZAKI Naoki ประธานสมาคมนานาชาติจังหวัดโทจิกิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ โดยมีนาย FUJII Toshiaki เจ้าหน้าที่ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิเข้าร่วมด้วย และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์นที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้พบหารือกับกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดโทจิกิเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในพื้นที่ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดกงสุลสัญจรต่อไปในอนาคต
Back to the list