ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดอิบารากิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

29/08/2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดอิบารากิและพื้นที่ใกล้เคียงณ สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ อำเภอมิโตะ จังหวัดอิบารากิประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยและสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมเดินทางไปให้คำปรึกษาแก่แรงงานชาวไทย ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 150 คนโดยกลุ่ม Dek Thai Group และอาสาสมัครในพื้นที่ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวมถึงกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ที่ได้มาร่วมให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในพื้นที่อีกทั้งยังมีนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น และ พ.ท. นพ. ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์ แพทย์อาสาสมัครชาวไทย ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมทั้งให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการความเครียดโดยนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์และอดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ในโอกาสนี้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้พบหารือนายมาซาฮารุ คาโต หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติสมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์นที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้พบหารือกับกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดอิบารากิเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในพื้นที่ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดกงสุลสัญจรต่อไปในอนาคต
Back to the list