ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ

04/10/2022

                         ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาพระมงคลเทพมุนี ชั้น ๒ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ (Watpaknam Japan) เลขที่ ๒๙๔-๑ Nakano, Narita-shi, Chiba-ken หมายเลขโทรศัพท์ (๐๔๗) ๖๗๓-๘๐๙๐ หมายเลขโทรสาร (๐๔๗) ๖๗๓-๘๐๙๓ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการ ด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัว และให้คำปรึกษาด้านกงสุลและด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง

                         เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการงานกงสุลสัญจร ให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยสามารถลงทะเบียนได้ ตามช่องทางที่ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า สามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยบัตรคิว มีจำนวนจำกัดและผู้รับบัตรคิวจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯจะให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อน และในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด 

                         สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการลงทะเบียน หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่สามารถให้บริการได้ รวมถึงยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดให้บริการกงสุลสัญจร หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการกงสุลสัญจรโปรดติดตามประกาศบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด


                         อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์รับบริการในวันดังกล่าว กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย และกรุณาตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นต้องนำมายื่นจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสำนักงานแรงงานในญี่ปุ่น ดังรายละเอียดติดต่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

                         จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕****************************
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)

หรือแสกน QR code ด้านล่างการนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

หรือแสกน QR code ด้านล่าง
****************************


ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/


Back to the list