ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกให้บริการกงสุลสัญจร ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ

20/01/2022

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดไอจิ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยาห้องประชุมชั้น ๑ ตึกโควะ (ที่อยู่ : Kowa Headquarters Building 1F, 3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken) โทรศัพท์ (๐๕๒) ๙๖๓-๓๔๕๑ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัวและให้คำปรึกษาด้านกงสุลและด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การให้บริการกงสุลสัญจรไม่ได้เปิดให้บริการด้านบัตรประชาชน เนื่องจากข้อจำกัดด้านวัสดุอุปกรณ์ 

เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการงานกงสุลสัญจรให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า สามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยบัตรคิวมีจำนวนจำกัดและผู้รับบัตรคิวจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อนและในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการลงทะเบียน หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่สามารถให้บริการได้ รวมถึงยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดให้บริการกงสุลสัญจร หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการกงสุลสัญจรโปรดติดตามประกาศบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์รับบริการในวันดังกล่าว กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย และกรุณาตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นต้องนำมายื่นจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสำนักงานแรงงานในญี่ปุ่นดังรายละเอียดติดต่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
เอกอัครราชทูต

****************************
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)


หรือแสกน QR code ด้านล่างการนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

หรือแสกน QR code ด้านล่าง
****************************


ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/Back to the list