ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดไอจิ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566

28/01/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 28มกราคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา โดยฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยในจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนประมาณ 80 คน

ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์นที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับนาย Yasushi Morishitaผู้ช่วยกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา และนางสาว Yuki Kamata เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยาเกี่ยวกับภารกิจการดูแลและคุ้มครองคนไทยในพื้นที่ การให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเดินทางเข้าประเทศไทยแก่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกงสุลสัญจรในจังหวัดไอจิต่อไปในอนาคตด้วย
Back to the list