ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิ

15/05/2023

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิ ที่อยู่เลขที่ ๙-๑๔ Honcho, Utsunomiya-Shi, Tochigi-Ken หมายเลขโทรศัพท์(๐๒๘) ๖๒๑-๐๗๗๗ โดยจะให้การบริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัวและให้คำปรึกษาด้านกงสุลและด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การให้บริการกงสุลสัญจรไม่ได้เปิดให้บริการด้านบัตรประชาชนเนื่องจากข้อจำกัดด้านวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องที่จะได้รับการรับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการงานกงสุลสัญจรให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่ปรากฏตามเอกสารแนบ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยบัตรคิวมีจำนวนจำกัดและผู้รับบัตรคิวจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯจะให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อนและในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯอาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้


สถานเอกอัครราชทูตฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการลงทะเบียน หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน ที่สามารถให้บริการได้รวมถึงยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดให้บริการกงสุลสัญจร หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการกงสุลสัญจรโปรดติดตามประกาศบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์รับบริการในวันดังกล่าว กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย และกรุณาตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องนำมายื่นจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังรายละเอียดปรากฏ

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

****************************
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)

https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/mobile/

หรือแสกน QR code ด้านล่าง


https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-legal/mobile/

การนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

หรือแสกน QR code ด้านล่าง****************************


ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/Back to the list