ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

20/06/2023

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้
๑. ยกเลิกประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด ขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล และขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนที่อยู่ ตามมาตรา ๖ จัตวา เป็นฉบับละ ๕๐๐ เยน
        ๓. ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่นั้น และมายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๖ จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา ๖ เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ ของประกาศฉบับนี้
        ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
Back to the list