ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดยามานาชิ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566

06/03/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดยามานาชิโดยฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยในจังหวัดยามานาชิและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนประมาณ 70 คน

ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์นที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดยามานาชิเพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจการดูแลคนไทยในพื้นที่ต่อไปในอนาคตด้วย
Back to the list